Slider slider1

โครงการบริจาคโลหิต

Slider post4 1

ปลูกป่า คืนคุณค่าแก่สังคม

Slider 11

ปลูกป่า คืนคุณค่าแก่สังคม

Slider 15

ปลูกป่า คืนคุณค่าแก่สังคม

Slider 7

ปลูกป่า คืนคุณค่าแก่สังคม

Slider dscf1313

ปลูกป่า คืนคุณค่าแก่สังคม

Default 4x3

The 11th Farming For The Green Future  "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณ ครั้งที่ 11" 

เป้าหมายของเรา

สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน

กลุ่มธุรกิจของเรา

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ก่อตั้งด้วยความมุ่งหวัง ที่จะเห็นการพัฒนาภาคการเกษตรในเชิงพาณิชย์ให้ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 สายกิจการ ได้แก่

Prawn farm

1. สายกิจการฟาร์มกุ้ง ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจห้องเย็น และแปรรูปสินค้า

Palm farm

2. สายกิจการสวนเกษตร ซึ่งเป็นแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และพืชสวนเกษตร เช่น มะนาว มะพร้าว

คืนคุณค่าแก่สังคม

“จำนวนต้นโกงกางปลูกไปแล้ว”

เรามีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อที่จะช่วยเหลือและตอบแทนคืนสู่สังคม
1

มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร