Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 13

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 14

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 18

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 20

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 26

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 0

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 1

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 9

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 10

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 11

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Slider o25ac11295aa8aceb4f62c512d2dcaa44 4620693218533131032 200804 12

โครงการ “มอบผ้าปิดจมูก,สบู่เหลวล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

เป้าหมายของเรา

สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน

กลุ่มธุรกิจของเรา

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ก่อตั้งด้วยความมุ่งหวัง ที่จะเห็นการพัฒนาภาคการเกษตรในเชิงพาณิชย์ให้ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 สายกิจการ ได้แก่

Prawn farm

1. สายกิจการฟาร์มกุ้ง ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจห้องเย็น และแปรรูปสินค้า

Palm farm

2. สายกิจการสวนเกษตร ซึ่งเป็นแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และพืชสวนเกษตร เช่น มะนาว มะพร้าว

คืนคุณค่าแก่สังคม

“จำนวนต้นโกงกางปลูกไปแล้ว”

เรามีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อที่จะช่วยเหลือและตอบแทนคืนสู่สังคม
1

มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร