Slider s 37797956

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797957

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797958

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797959

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797960

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797962

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797963

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797964

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797966

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797967

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797968

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797969

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797970

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797971

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797972

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797973

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

Slider s 37797975

The 12 th Farming For The Green Future "รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 12"

เป้าหมายของเรา

สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน

กลุ่มธุรกิจของเรา

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ก่อตั้งด้วยความมุ่งหวัง ที่จะเห็นการพัฒนาภาคการเกษตรในเชิงพาณิชย์ให้ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 สายกิจการ ได้แก่

Prawn farm

1. สายกิจการฟาร์มกุ้ง ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจห้องเย็น และแปรรูปสินค้า

Palm farm

2. สายกิจการสวนเกษตร ซึ่งเป็นแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และพืชสวนเกษตร เช่น มะนาว มะพร้าว

คืนคุณค่าแก่สังคม

“จำนวนต้นโกงกางปลูกไปแล้ว”

เรามีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อที่จะช่วยเหลือและตอบแทนคืนสู่สังคม
1

มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร