เกี่ยวกับบริษัท

Subtitle About
Banneraboutus

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 73/6-7 หมู่ที่ 2 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ภาคการเกษตรเกิดการพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งขณะนั้นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกำลังประสบความยากลำบาก กุ้งขาวแวนนาไมก็ยังใหม่สำหรับคนไทยและไม่เป็นที่นิยมมากนักในประเทศ แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ด้วยรูปแบบการดำรงชีวิตของคนที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และกุ้งก็เป็นอาหารทะเลที่ได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ  จึงได้เริ่มต้นทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เพื่อผลิตกุ้งจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าแช่เยือกแข็ง โดยในขณะนั้นมีฟาร์มด้วยกัน 2 ฟาร์ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาได้เริ่มแตกสายกิจการสวนเกษตร โดยการลงทุนสร้างแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตเมื่อโลกหันมาพึ่งพาพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ที่เหมาะสำหรับสภาพภูมิประเทศและอากาศในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาธุรกิจทั้งกิจการฟาร์มกุ้งและสวนเกษตร เป็นไปตามลำดับ ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการเพิ่มทุนในเวลาต่อมาหลายครั้ง โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เพิ่มเป็น 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ 200 ล้านบาท

Banneraboutus

สาสน์จากผู้บริหาร

 ประเทศไทยเรามีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การทำการเกษตรที่ได้เปรียบประเทศอื่นๆ  มีภูมิปัญญาในแบบฉบับของคนไทย มีทรัพยากรและองค์ประกอบที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่   จะช่วยยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีทั้งภูมิประเทศที่ดีและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งและการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ทำให้การเพาะเลี้ยงกุ้งและเพาะปลูกปาล์มน้ำมันแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งและปาล์มมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด  ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะให้การทำเกษตรกรรมเกิดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ให้การเลี้ยงกุ้งและปลูกปาล์มน้ำมันเป็นธุรกิจเพื่ออนาคต ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของพนักงานเราเอง 
          กุ้งเป็นอาหารพื้นฐานที่มีคนนิยมบริโภคโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ปาล์มน้ำมันก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีอนาคตไกลที่ยังคงเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการพัฒนาไปสู่ด้านพลังงานทดแทน เราจะไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ให้ธุรกิจก้าวย่างไปอย่างมั่นคง เคียงคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานของเรา และคุณค่าที่เราจะมอบกลับคืนแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกัน
         ขอขอบคุณผู้ร่วมค้าที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา ขอบคุณทุกความทุ่มเท ร่วมมือร่วมใจของพนักงานของเราที่ช่วยกันทำให้พัฒนาการของบริษัทมาถึงทุกวันนี้  และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป

Bannercontactmail

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : Farming for the Future "เก็บเกี่ยวเพื่ออนาคต"

พันธกิจ :

  1. ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ

  2. พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  3. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

  4. ส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Bannerpopularity

ค่านิยมของชาวศรีสุบรรณฟาร์ม

เราตระหนักดีในคุณค่าของทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ซึ่งต่างมีส่วนสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้า ของบริษัทฯ และจะต้องเติบโตเคียงคู่กันไปกับธุรกิจ เราทั้งหลายต่างมีคุณค่าที่เรายึดถือร่วมกัน ปรากฎเป็น  "ค่านิยมชาวศรีสุบรรณฟาร์ม"     6 ประการ

  • รักองค์การ คือ การทำงานให้กับองค์การด้วยความเต็มใจ อยากจะลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งสติปัญญาและกำลังความสามารถ เพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จ มีความรักและผูกพันกับองค์กร เปรียบเสมือนบ้านอีกหนึ่งหลัง

  • ทำงานอย่างโปร่งใส คือ มีพฤติกรรมการทำงาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์การ มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตรงไปตรงมา และมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

  • ใฝ่ใจเรียนรู้ คือ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้น ๆ มาพัฒนากระบวนการ และวิธีการทำงาน

  • มุ่งสู่ความก้าวหน้า คือ มีความกระตือรือร้น มีความตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มุ่งเสริมสร้างโอกาส ความก้าวหน้า และบรรยากาศในการทำงาน เพื่อความสุขและดุลยภาพ ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

  • เห็นคุณค่าทีมงาน คือ เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อแสวงหาการทำงานร่วมกัน ร่วมกันเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  • พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง คือ มีการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ และพัฒนางานอยู่เสมอและต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดนิ่ง

Bannerpopularity

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร

เราตระหนักดีต่อคุณค่าของบุคลากรทุกคน จึงได้ทุ่มเททรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้พนักงานของเรามีความเป็นมืออาชีพ กายพร้อม ใจพร้อม มีขีดความสามารถ ทักษะ ความรู้ และทัศนติที่เหมาะสม เพื่อนำพาศรีสุบรรณฟาร์ม ให้เกิดการพัฒนาการที่เติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานของเราจะได้รับการจัดเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรและสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ให้เกิดความสมดุลกันระหว่างพนักงานและองค์กรอย่างลงตัว เราฝึกให้คนของเราคิด ทำ นำ แก้ปัญหา มีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม ที่สำคัญมีจิตใจที่ดี  คนของเราต้องเก่งในแบบของเราและเข้ากับวัฒนธรรมของเราได้ดี

     

การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

เรายึดมั่นต่อความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  และความห่วงใยในชีวิตของพนักงาน  เราจึงมุ่งที่จะให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  และให้ความสำคัญในการรณรงค์และกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน และมิตรภาพอันดีต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการ   เพื่อพัฒนาระบบป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายในสถานประกอบการอย่างเต็มที่จากผู้บริหาร ปลูกฝังสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย พนักงานก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย ผ่านรูปแบบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ การรายงานจุดเสี่ยง ผ่านช่องทางที่ได้จัดไว้

 

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ด้วยความตระหนักต่อผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ซึ่งบั่นทอนสุขภาพและความสุขของบุคคลและครอบครัว ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความห่วงใยที่เรามีต่อระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน  เราดำเนินนโยบายและกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้พนักงานของเราห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด และการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลโรงงานสีขาว จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

            

การบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค - เราปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลโดยทั่วไป และความต้องการให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต เราได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการของสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ โดยเราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และให้การสนับสนุนในทุกวิถีทางที่พึงกระทำได้ภายใต้ขอบเขตของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบริหารจัดการด้านโรคเอดส์และวัณโรค เราไม่มีการบังคับให้ผู้สมัครงานและพนักงานตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อเอดส์ เราให้การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์หรือ วัณโรค มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการรณรงค์ป้องกันสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง โดยได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดการด้านเอดส์และวัณโรค ASO-T Thailand ระดับทอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

รายนามคณะผู้บริหาร

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแน่ง

1

นาย แทน เทือกสุบรรณ

กรรมการผู้จัดการ

2

นางสาว แขแสง เทือกสุบรรณ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวนเกษตร

3

นาย ชีวิต พรพานิช

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร

4

นาย รุ่งอโณทัย โสมาศรี

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต

5

นาย ศุภณัฐ สัตยาภรณ์พิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6

นาย เสนาะ เศรษฐเชื้อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

7

นาย สำรอง คงเหล่า

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

8

นาย นรินทร เทือกสุบรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

9

นาย ประภาส เศรษฐเชื้อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

10

นาย สิทธิพร ศรีเทพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

11

นาย โอฬาร วงศ์สุบรรณ

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกลางและควบคุมระบบมาตรฐาน

12

นาย พินิจ เย็นสำราญ

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 1

13

นาย จีรศักดิ์ รังสีมันตุชาติ

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 2

14

นาย กฤษณะ ไชยสาท

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 3

15

นายอภิชัย นิลภักดิ์

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 4 และ 6

16

นาย ศึกษา วัฒนศิริ

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 5

17

นาย ศัลยเวทย์ พิมเหม

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 7