เกี่ยวกับบริษัท

Subtitle About
Banneraboutus

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 73/6-7 หมู่ที่ 2 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ภาคการเกษตรเกิดการพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งขณะนั้นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกำลังประสบความยากลำบาก กุ้งขาวแวนนาไมก็ยังใหม่สำหรับคนไทยและไม่เป็นที่นิยมมากนักในประเทศ แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ด้วยรูปแบบการดำรงชีวิตของคนที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และกุ้งก็เป็นอาหารทะเลที่ได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ  จึงได้เริ่มต้นทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เพื่อผลิตกุ้งจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าแช่เยือกแข็ง โดยในขณะนั้นมีฟาร์มด้วยกัน 2 ฟาร์ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาได้เริ่มแตกสายกิจการสวนเกษตร โดยการลงทุนสร้างแปลงเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตเมื่อโลกหันมาพึ่งพาพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ที่เหมาะสำหรับสภาพภูมิประเทศและอากาศในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาธุรกิจทั้งกิจการฟาร์มกุ้งและสวนเกษตร เป็นไปตามลำดับ ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการเพิ่มทุนในเวลาต่อมาหลายครั้ง โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เพิ่มเป็น 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ 200 ล้านบาท

Banneraboutus

สาสน์จากผู้บริหาร

 ประเทศไทยเรามีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การทำการเกษตรที่ได้เปรียบประเทศอื่นๆ  มีภูมิปัญญาในแบบฉบับของคนไทย มีทรัพยากรและองค์ประกอบที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่   จะช่วยยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีทั้งภูมิประเทศที่ดีและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งและการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ทำให้การเพาะเลี้ยงกุ้งและเพาะปลูกปาล์มน้ำมันแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งและปาล์มมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด  ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะให้การทำเกษตรกรรมเกิดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ให้การเลี้ยงกุ้งและปลูกปาล์มน้ำมันเป็นธุรกิจเพื่ออนาคต ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของพนักงานเราเอง 
          กุ้งเป็นอาหารพื้นฐานที่มีคนนิยมบริโภคโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ปาล์มน้ำมันก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีอนาคตไกลที่ยังคงเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการพัฒนาไปสู่ด้านพลังงานทดแทน เราจะไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ให้ธุรกิจก้าวย่างไปอย่างมั่นคง เคียงคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานของเรา และคุณค่าที่เราจะมอบกลับคืนแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกัน
         ขอขอบคุณผู้ร่วมค้าที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา ขอบคุณทุกความทุ่มเท ร่วมมือร่วมใจของพนักงานของเราที่ช่วยกันทำให้พัฒนาการของบริษัทมาถึงทุกวันนี้  และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป

Bannercontactmail

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : Farming for the Future "เก็บเกี่ยวเพื่ออนาคต"

พันธกิจ :

  1. ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ

  2. พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  3. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

  4. ส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Bannerpopularity

ค่านิยมของชาวศรีสุบรรณฟาร์ม

เราตระหนักดีในคุณค่าของทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ซึ่งต่างมีส่วนสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้า ของบริษัทฯ และจะต้องเติบโตเคียงคู่กันไปกับธุรกิจ เราทั้งหลายต่างมีคุณค่าที่เรายึดถือร่วมกัน ปรากฎเป็น  "ค่านิยมชาวศรีสุบรรณฟาร์ม"     6 ประการ

  • รักองค์การ คือ การทำงานให้กับองค์การด้วยความเต็มใจ อยากจะลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งสติปัญญาและกำลังความสามารถ เพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จ มีความรักและผูกพันกับองค์กร เปรียบเสมือนบ้านอีกหนึ่งหลัง

  • ทำงานอย่างโปร่งใส คือ มีพฤติกรรมการทำงาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์การ มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตรงไปตรงมา และมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

  • ใฝ่ใจเรียนรู้ คือ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้น ๆ มาพัฒนากระบวนการ และวิธีการทำงาน

  • มุ่งสู่ความก้าวหน้า คือ มีความกระตือรือร้น มีความตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มุ่งเสริมสร้างโอกาส ความก้าวหน้า และบรรยากาศในการทำงาน เพื่อความสุขและดุลยภาพ ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

  • เห็นคุณค่าทีมงาน คือ เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อแสวงหาการทำงานร่วมกัน ร่วมกันเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  • พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง คือ มีการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ และพัฒนางานอยู่เสมอและต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดนิ่ง

Bannerpopularity

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร

เราตระหนักดีต่อคุณค่าของบุคลากรทุกคน จึงได้ทุ่มเททรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้พนักงานของเรามีความเป็นมืออาชีพ กายพร้อม ใจพร้อม มีขีดความสามารถ ทักษะ ความรู้ และทัศนติที่เหมาะสม เพื่อนำพาศรีสุบรรณฟาร์ม ให้เกิดการพัฒนาการที่เติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานของเราจะได้รับการจัดเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรและสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ให้เกิดความสมดุลกันระหว่างพนักงานและองค์กรอย่างลงตัว เราฝึกให้คนของเราคิด ทำ นำ แก้ปัญหา มีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม ที่สำคัญมีจิตใจที่ดี  คนของเราต้องเก่งในแบบของเราและเข้ากับวัฒนธรรมของเราได้ดี

     

การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

เรายึดมั่นต่อความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  และความห่วงใยในชีวิตของพนักงาน  เราจึงมุ่งที่จะให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  และให้ความสำคัญในการรณรงค์และกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน และมิตรภาพอันดีต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการ   เพื่อพัฒนาระบบป้องกันและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายในสถานประกอบการอย่างเต็มที่จากผู้บริหาร ปลูกฝังสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย พนักงานก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย ผ่านรูปแบบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ การรายงานจุดเสี่ยง ผ่านช่องทางที่ได้จัดไว้

 

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ด้วยความตระหนักต่อผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ซึ่งบั่นทอนสุขภาพและความสุขของบุคคลและครอบครัว ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความห่วงใยที่เรามีต่อระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน  เราดำเนินนโยบายและกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้พนักงานของเราห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด และการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลโรงงานสีขาว จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

            

การบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค - เราปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลโดยทั่วไป และความต้องการให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต เราได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการของสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ โดยเราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และให้การสนับสนุนในทุกวิถีทางที่พึงกระทำได้ภายใต้ขอบเขตของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบริหารจัดการด้านโรคเอดส์และวัณโรค เราไม่มีการบังคับให้ผู้สมัครงานและพนักงานตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อเอดส์ เราให้การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์หรือ วัณโรค มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการรณรงค์ป้องกันสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง โดยได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดการด้านเอดส์และวัณโรค ASO-T Thailand ระดับทอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

รายนามคณะผู้บริหาร

 

นายแทน เทือกสุบรรณ

กรรมการผู้จัดการ

 

นายชีวิต พรพานิช

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

 

นายรุ่งอโณทัย โสมาศรี

รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

 

นายศุภณัฐ สัตยาภรณ์พิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 

นายสิทธิพร ศรีเทพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 

นายโอฬาร วงศ์สุบรรณ

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกลางและควบคุมระบบมาตรฐาน

 

นายศึกษา วัฒนศิริ

ฝ่ายประสานงานและติดตามผลงานการผลิต

 

นายสุรศักดิ์ พรหมคีรี

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 

นายพินิจ เย็นสำราญ

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 1

 

นายวิชาญ ละเอียด

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 2

 

นายกฤษณะ ไชยสาท

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 3

 

นายวัฒนา พรหมกำเนิด

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 4

 

นายอภิชัย นิลภักดิ์

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 5 และ 6

 

นายศัลยเวทย์ พิมเหม

ผู้จัดการฟาร์มศรีสุบรรณ 7