พรบ.คุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการปกครองบังคับบัญชา

Post5 1

โดยมี คุณไพโรจน์  โสภณสุขสถิตย์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้