ธุรกิจของเรา

Subtitle Business
Bannerproductshrimp

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตฟาร์มกุ้ง

การเลี้ยงกุ้งของศรีสุบรรณฟาร์ม เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา มีการจัดการพื้นที่ใช้สอยให้สามารถจัดการเลี้ยงกุ้งเพื่อให้ได้ผลดี ทั้งบ่อเลี้ยง บ่อพักน้ำ โรงเรือนเก็บวัสดุฟาร์มและปัจจัยการผลิต บ้านพักคนงาน บ่อบำบัดน้ำทิ้ง และบ่อเก็บเลน ถนนและทางเดินภายในฟาร์ม โดยเน้นการจัดการด้านสุขอนามัยทั้งของฟาร์มและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ภายใต้ระบบป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพ (Biosecurity System) ระบบฟาร์มจะป้องกัน เฝ้าระวัง และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อโรค ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาอยู่ในระบบการผลิตในทุกกระบวนการของการผลิตและ การทำงานในฟาร์มกระทั่งส่งมอบให้กับลูกค้า

บ่อเลี้ยงของฟาร์มมีการปูด้วยผ้าโพลีเอทีลีนที่พื้นบ่อและขอบบ่อ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดพื้นบ่อในระหว่างเลี้ยง และมีส่วนช่วยในการควบคุมพาหะของโรคไวรัสที่จะเข้าและออกจากบ่อเลี้ยง มีการฉีดล้างทำความสะอาดบ่อหลังการจับ ตากบ่อให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโดยแสงแดด และใช้วัสดุปูนเพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างของพื้นและฆ่าเชื้อ น้ำที่ถ่ายออกมาผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำหรือหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

มีการดูแลความสะอาดของพื้นที่ในฟาร์ม โดยเฉพาะบริเวณเก็บอาหาร ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัย หรือที่หากินของสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรค ฟาร์มถูกแบ่งเป็นโซน มีทางน้ำเข้าออกคนละทาง มีบ่อพักน้ำที่เพียงพอ แยกเป็นสัดส่วน มีการกั้นบริเวณเพื่อมิให้สัตว์ที่เป็นพาหะเข้ามาถึงบ่อเลี้ยง ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อม ผ่านการทำความสะอาดและตากแห้งมาแล้วไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างใช้งาน

แหล่งน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งเป็นน้ำทะเลธรรมชาติ โดยทำเลที่ตั้งของฟาร์มที่ใกล้กับทะเล และการมีบ่อพักน้ำขนาดใหญ่ไว้รองรับ ทำให้ฟาร์มสามารถหมุนเวียนน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีแหล่งน้ำของฟาร์มห่างไกลจากแหล่งมลพิษ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีในปริมาณมากหรือแหล่งน้ำทิ้งของชุมชนเมือง และก่อนจะนำน้ำมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า น้ำจากแหล่งน้ำปราศจากสารจำพวกโลหะหนักที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และมั่นใจได้ว่าการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามามิได้นำเชื้อเข้ามาด้วย น้ำที่จะใช้จะผ่านการกรองเพื่อมิให้มีพาหนะนำเชื้อหลุดรอดเข้ามาในฟาร์ม รวมทั้งใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดเชื้อโรค และพาหนะ

การควบคุมคุณภาพระหว่างการเลี้ยงเป็นจุดเริ่มต้นของกุ้งที่มีผลผลิตคุณภาพดี เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การรักษาคุณภาพกุ้งนับตั้งแต่วันที่เริ่มเลี้ยง โดยคัดเลือกลูกกุ้งคุณภาพดีจากโรงเพาะฟักที่ได้มาตรฐาน มีการเตรียมบ่อที่ดี มีการเลี้ยงการจัดการที่เหมาะสม ให้อาหารมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และมีการบำบัดน้ำที่ดี ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ

ลูกกุ้งที่จะนำมาปล่อยจะผ่านการตรวจรับรองการปลอดโรคร้ายแรง และมีสุขภาพแข็งแรง จากโรงเพาะฟักที่ได้มาตรฐาน มีสายพันธุ์ที่มีการเติบโตดี และเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะต้องห้าม มีเอกสารกำกับการซื้อขาย (fry movement document) ตามข้อกำหนดของกรมประมง

อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ผลิตจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ซึ่งสามารถเห็น หมายเลขทะเบียนควบคุมที่ชัดเจน ถุงอาหารมีเอกสารแสดงประเภท เบอร์ของอาหาร รายละเอียดคุณภาพ ปริมาณบรรจุ วิธีใช้ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ที่อยู่ของแหล่งผลิต รหัสการผลิต ข้อแนะนำในการใช้เลี้ยงกุ้ง และมีการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์จากผู้ผลิต (CERTIFICATE OF ANALYSIS) มีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างดี ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ

เราเน้นการจัดการให้กุ้งกินอาหารที่ครบถ้วน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้กุ้งแข็งแรงหลีกเลี่ยงการรักษาโรค การกำหนดปริมาณอาหารที่ให้กุ้งกินขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดกุ้ง อุณหภูมิ ความหนาแน่น ภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ และสุขภาพของกุ้ง โดยใช้หลักเกณฑ์ทำให้กุ้งได้กินอาหารในปริมาณที่พอดี ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลาเลี้ยง โดยในระหว่างการเลี้ยง มีการตรวจสุขภาพกุ้งและคุณภาพน้ำประจำวันแล้ว เพื่อเฝ้าระวังติดตาม และดำเนินการจัดการให้บ่อเลี้ยงมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของกุ้ง โดยคำนึงถึงการรักษาสุขอนามัยฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ

กุ้งที่จับมีการรักษาความสดให้กับกุ้ง ด้วยการรักษาอุณหภูมิให้มีความเย็นในระหว่างการจับหรือการชั่งคัดกุ้ง เศษกุ้งที่เหลือจากการคัดกุ้งมีการรักษาความสะอาด และไม่หมุนเวียนกลับมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งใหม่อีกครั้ง และกระบวนการจับไม่มีการใช้สารเคมี หรือสารที่ต้องห้ามมิให้ใช้ หรือที่เป็นอันตราย ที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน และการตกค้างในผลผลิตกุ้งได้

มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Treaceability) มีเอกสารการจดบันทึกยืนยันแหล่ง กระบวนการผลิต และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นตลอดระยะเวลาการผลิต สามารถสอบย้อนถึงรายละเอียดของการปฏิบัติงานในการผลิต มีการบันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละรุ่น เช่น ข้อมูลการเตรียมบ่อ เตรียมน้ำ คุณภาพของลูกกุ้งที่ปล่อย การจัดการให้อาหาร การเช็คยอ สุขภาพกุ้งทุกวัน บันทึกคุณภาพน้ำ ปัญหาการเลี้ยง ปัญหาการจัดการสาธารณสุข ที่พบในฟาร์ม พร้อมทั้งบันทึกวิธีการแก้ไขทุกครั้ง บันทึกข้อมูลการนำปัจจัยการผลิต และการใช้ในฟาร์ม ผลผลิตกุ้งที่จับได้ มีการจำหน่ายไปที่ไหนในปริมาณเท่าไร มีเอกสารกำกับการซื้อขาย (movement document) ตามข้อกำหนดของกรมประมง และวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการฟาร์มอื่นๆ ที่มี

Bannerproductfarm

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสวนเกษตร

น้ำมันปาล์มมีความสำคัญทางอุตสาหกรรมที่ผลผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ว่ากันว่าเป็นพืชที่เป็นอนาคตของคนไทยและเป็นอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกมากขึ้น และปาล์มน้ำมันก็ถือว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพในการนำมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน นำมาใช้เป็นการผลิตน้ำมันเพื่อทำเป็นนำมันไบโอดีเซล เพื่อทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งขาดแคลนและมีราคาสูง และยังคงมีความต้องการเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด มีแปลงปลูกปาล์มน้ำมันกระจายอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ในการปลูกรวม 2 พันกว่าไร่ ประกอบไปด้วยหลายช่วงอายุ ทั้งที่สามารถให้ผลผลิตแล้ว และปลูกใหม่ รวมกว่า 7 หมื่นต้น ซึ่ง ในปัจจุบันให้ผลผลิตได้ประมาณปีละ 5,500 - 6,000 ตัน และคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป

การบำรุงรักษาเป็นไปตามหลักวิชาการ มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิต มีการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของใบ ความสมดุลของแร่ธาตุในดิน เพื่อให้การจัดการบำรุงรักษาในแต่ละแปลงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของต้นปาล์ม เช่น การใส่ปุ๋ย การปรับสภาพสมดุลแร่ธาตุในดิน ในแต่ละแปลงก็แตกต่างกันไป และเราให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานในการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ปาล์มสด สุก มีคุณภาพส่งถึงโรงงาน