ร่วมงานกับเรา

Subtitle Career
1

ร่วมงานกับเรา

ในบรรยากาศการทำงานที่ศรีสุบรรณฟาร์ม เราบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้สโลแกน "สร้างทรัพยากรบุคคล สร้างสมดุลเพื่ออนาคต" ซึ่งสะท้อนถึงอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยการสำนึกใส่ใจในคุณค่าของบุคลากร เรายึดถือรูปแบบอยู่กันเหมือนครอบครัว และเราให้ความสำคัญรวมทั้งตระหนักดีต่อคุณค่าของพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้า และความสำเร็จทั้งหลายให้กับองค์กร เรามุ่งหวังที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าเคียงคู่กันไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงยึดมั่นในการเอาใจใส่ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้พนักงานทุกคนในฐานะสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเรา ให้ทำงานกันได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับแถวหน้าของธุรกิจ ดังที่ปรากฏเป็นพันธะกิจประการนึงที่ว่า "เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

หัวหน้าสวน

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

11 ก.ค. 59

ลักษะงาน
ควบคุมการทำงานภายในสวนที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ

เลขานุการ

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

12 ก.ค. 59

ลักษะงาน
งานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย และเงินยืมทดรองจากเงินสดย่อย โดยเดินเอกสารการ Refund เงิน ถอนเงิน ติดตามใบเสร็จการยืมเงินทดรอง 2. จัดเตรียมและจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ติดตามเงินจากหน้าฟาร์ม สอบถามความเคลื่อนไหวของแต่ละบ่อ จัดทำกิจกรรมของบ่อต่างๆ 3. ดูแลการสั่งจ่ายน้ำมันให้กับหน้าฟาร์ม โดยการสั่งจ่ายต้องผ่านรองกรรมการผู้จัดการทุกครั้ง 4. ช่วยงานรองกรรมการผู้จัดการในเรื่องงานต่างๆ เช่น งบประมาณ การจัดเตรียม ทำเอกสารเสนอธนาคาร และงานอื่นๆ 5. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ในเรื่องการโอนเงินรายได้และรายงานการขายกุ้งประจำสัปดาห์ เรียนรองกรรมการผู้จัดการ 6. ประสานงานกับหน้าฟาร์มในเรื่องของความก้าวหน้าของแต่ละฟาร์ม 7. ช่วยดูงานเอกสารของสวนปาล์ม ห้วยลึกใหม่ นาค้อ คีรีรัฐ ฯลฯ 8. ประสานงานสหกรณ์สุราษฎร์ธานีเพื่อสั่งน้ำมันให้กับหน้าฟาร์ม 9. ประสานงานสำนักงานทนายความเรื่องสัญญาเช่าที่ดินต่างๆ 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
มีความซื่อสัตษ์ ,ขยัน อดทน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่บัญชี

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

01 ก.ค. 59

ลักษะงาน
จัดเก็บเงินสดย่อย จัดทำรายงานบัญชีฟาร์ม
คุณสมบัติ
จบ ป.ตรี สาขาการบัญชี สามารถพักในฟาร์มได้

พนักงานธุการ

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

05 เม.ย. 59

ลักษะงาน
ควบคุมดูแลคลังวัตถุดิบ พัสดุ อะไหล่และอุปกรณ์ภายในฟาร์ม และดูแลประสานงานการสั่งซื้อเข้ามาจัดทำข้อมูลด้านบุคลากรภายในฟาร์ม เช่น การเข้า – ออกจากงาน การลงบันทึกและรายงานสถิติการมาทำงานของพนักงาน – คนงานภายในฟาร์ม การประสานงานกับฝ่ายบุคคลสำนักงานใหญ่ด้านบุคลากร การดูแลการเข้าพักอาศัยบ้านพัก และการควบคุมทรัพย์สินต่างๆภายในฟาร์ม ต้อนรับแขกที่มาติดต่องาน
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง อายุ : 21 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ : ไม่จำเป็น ความสามารถในงาน : การติดต่อประสานงาน อื่นๆ : การใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Word และ MS Excel

พนักงานขับรถ

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

28 ส.ค. 59

ลักษะงาน
ขับรถยนต์ประจำฟาร์ม พร้อมทั้งบำรุงรักษารถยนต์ ตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถพักประจำฟาร์มได้

แม่ครัว

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

02 เม.ย. 59

ลักษะงาน
มีความรู้ในการปรุงหรือทำอาหารอร่อย สะอาด ถูกสุขอนามัย จัดทำเมนูและวางแผนการทำอาหารให้ปริมาณเพียงพอกับจำนวนคน
คุณสมบัติ
อายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถพักประจำฟาร์มได้

เจ้าหน้าที่บุคคล

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

14 ก.พ. 59

ลักษะงาน
จัดทำค่าแรง และเงินเดือนของพนักงาน
คุณสมบัติ
จบบริหารทรัพยากรมนุยษ์ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ,Microsoft Excel ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ กรณีเป็นผู้ชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

ช่างยนต์

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

23 ก.ค. 59

ลักษะงาน
ตรวจเช็ค / ซ่อมแซม / บำรุงรักษา เครื่องยนต์สูบน้ำ ยานพาหนะ รถยนต์ เครื่องจักรเกษตร เครื่องตัดหญ้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- การศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ - อายุไม่เกิน 35 ปี - ผ่านการคัดเลือกทหาร - ประจำในฟาร์มได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ช่างไฟฟ้า

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

23 พ.ค. 59

ลักษะงาน
รับผิดชอบการตรวจซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ อุปกรณ์เครื่องตีน้ำภายในฟาร์ม สามารถทำงานประจำฟาร์มได้
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป - การศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงานไฟฟ้า - ผ่านการคัดเลือกทหาร - สามารถทำงานและพักประจำฟาร์มได้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

18 พ.ค. 59

ลักษะงาน
 • 1. จัดทำแผนงาน โครงการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • 3. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกสอบ อบรม ให้ลูกจ้างทุกระดับชั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • 4. ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน และเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • 5. สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
 • 6. จัดทำจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย และรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 7. ตรวจหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เช่น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้าตรวจพื้นที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 8. ส่งรายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 9. จัดทำข้อมูลเคมีภัณฑ์ และสารเคมีที่อันตราย
 • 10. รวบรวม วิเคราะห์ หาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และจัดทำรายงานความปลอดภัย และประเมินการเกิดอันตรายของสารเคมี ตามแบบ สอ.2 และจัดส่งแบบ สอ.3 ทุก 1 ปี รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันการเกิดเกตุ
 • 11. จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคล PPE
 • 12. จัดทำและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน และจัดฝึกอบรม พนักงาน ให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • 13. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ
 • มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน จป.วิชาชีพ ในองค์กรธุรกิจด้านอุตสาหกรรม หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน จป.วิชาชีพในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มกุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบคอบ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จำนวนที่เปิดรับ

1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

18 พ.ค. 59

ลักษะงาน

รับผิดชอบการเตรียม ทดสอบ ควบคุมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพวัตถุดิบและเชื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลี้ยง รวมทั้งการตรวจสอบติดตามให้กระบวนการเลี้ยงดำเนินการได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการเลี้ยงของฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยอาศัยหลักวิชาการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี
 • สาขาประมง, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, วาริชศาสตร์,  
  ชีววิทยาประมง, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการ

จำนวนที่เปิดรับ

3 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

05 ส.ค. 59

ลักษะงาน

รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงกุ้งของบ่อในกรุ๊ปที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การเตรียมบ่อ อุปกรณ์การเลี้ยง การเตรียมน้ำ การลงกุ้ง การควบคุมและจัดการระหว่างเลี้ยง จนกระทั่งการจัดการหลังการจับกุ้ง ตลอดจนการควบคุมดูแลการทำงานของคนงานประจำบ่อ ให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหน่วยงานรับผิดชอบดูแลการเลี้ยงกุ้งของบ่อในกรุ๊ปที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การเตรียมบ่อ อุปกรณ์การเลี้ยง การเตรียมน้ำ การลงกุ้ง การควบคุมและจัดการระหว่างเลี้ยง จนกระทั่งการจัดการหลังการจับกุ้ง ตลอดจนการควบคุมดูแลการทำงานของคนงานประจำบ่อ ให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหน่วยงาน

คุณสมบัติ
- เพศชาย - ปริญญาตรี สาขาประมง, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, วาริชศาสตร์, ชีววิทยาประมง, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ผ่านการคัดเลือกทหาร